Regulamin serwisu

<div id="legal-tac">
<p align=center style='text-align:center'><b><span
style='font-size:14.0pt;'>Regulamin Serwisu myFertileDays</span></b></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>Preambuła</span></h3>

<p style='text-align:justify'><span>Ze
względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu
myFertileDays, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać
starań, aby zasady zdefiniowane w niniejszym Regulaminie oraz przyszłe jego
zmiany służyły budowaniu pozytywnych, obustronnie korzystnych relacji między
Użytkownikami i Administratorem, a działanie myFertileDays opierało się na
poszanowaniu godności i światopoglądu drugiego człowieka, promowaniu harmonii z
naturalnym rytmem płodności oraz afirmacji życia ludzkiego.     </span></p>

<p style='text-align:justify'><span>Niniejszy
Regulamin określa warunki świadczenia i korzystania z Usług udostępnionych
drogą elektroniczną przez Serwis. Regulamin określa zasady wykorzystywania Treści
publikowanych w ramach Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz
prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Aby zostać
Użytkownikiem Serwisu należy zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, w
tym jego wszystkich obowiązujących Załączników oraz potwierdzić ich bezwarunkową
akceptację podczas rejestracji nowego Konta w Serwisie. </span></p>

<p style='text-align:justify'><span>Nazwa
i logo myFertileDays, wygląd graficzny, elementy grafiki i organizacja Treści
Serwisu, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.<br>
Wszelkie stosowane przez Administratora kodeksy etyczne będą udostępniane w Serwisie w
postaci elektronicznej.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§1 Definicje</span></h3>

<p style='text-align:justify'><span>Wszelkie
wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą, których znaczenie zostało
zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Administrator</span></b><span
> – podmiot posiadający prawa do Serwisu,
zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Anna Klinger prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą FertilityFriend, z siedzibą i adresem w
Warszawie przy ulicy Odkryta 48C, lok. 202, posługująca się numerami REGON 145892084,
NIP 5341844279.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Analiza Karty
Cyklu</span></b><span> – oparta na
dostępie warunkowym Usługa płatna dostępna dla każdego Użytkownika Usługi Karta
Cyklu, polegająca na analizie przez Eksperta wybranej przez Użytkownika karty obserwacji
cyklu i przekazaniu Użytkownikowi wyników tej analizy.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Dane Osobowe</span></b><span
> – dane zgromadzone w Profilu danego
Użytkownika lub w rejestrze Ekspertów, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osoby fizycznej.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Ekspert</span></b><span
> – osoba fizyczna, o pełnej zdolności do
czynności prawnych, będąca jednocześnie instruktorem/nauczycielem naturalnych
metod planowania rodziny oraz Użytkownikiem, zainteresowana udzielaniem porad i
instrukcji innym Użytkownikom. Status uprawnień Eksperta nadawany jest
wyłącznie przez Administratora w oparciu o ustalone przez niego kryteria.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Karta Cyklu</span></b><span
> – oparta na dostępie warunkowym Usługa
płatna dostępna po wniesieniu opłaty subskrypcyjnej, umożliwiająca
rejestrowanie codziennych obserwacji cyklu za pomocą strony www i obsługiwanych
przez Serwis urządzeń mobilnych oraz samodzielne analizowanie i interpretowanie
przez Użytkownika zarejestrowanych obserwacji poprzez wyznaczenie możliwych dni
płodnych i niepłodnych przy wykorzystaniu automatycznych mechanizmów Serwisu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Konto</span></b><span
> – hostowane dla Użytkownika miejsce w
Serwisie, dostępne dla tego Użytkownika po uwierzytelnieniu (podaniu Nazwy
użytkownika i jego indywidualnego hasła), gdzie Użytkownik ma możliwość
samodzielnego wprowadzania, modyfikacji i usuwania zapisów w ramach swojego
Profilu oraz zarządzania Usługami.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Nazwa
użytkownika/Login</span></b><span> –
indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, wybrana przez
Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Profil </span></b><span
>– zbiór informacji, danych oraz innych
elementów zarejestrowanych w Serwisie, przekazywanych i edytowanych dobrowolnie
i samodzielnie przez Użytkownika, które są gromadzone i przetwarzane w
uporządkowany sposób w systemie informatycznym myFertileDays.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Publikacja </span></b><span
>– Usługa bezpłatna dostępna dla
Użytkowników, za pomocą której Użytkownicy mogą zapisywać w Serwisie własne
Treści (z wyłączeniem artykułów) automatycznie udostępniane innym Użytkownikom
bezpośrednio po ich zapisaniu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>10.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Redakcja </span></b><span
>– zespół zajmujący się opracowywaniem i
publikowaniem wpisów na blogu redakcyjnym.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>11.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Regulamin</span></b><span
> – niniejszy dokument.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>12.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Serwis </span></b><span
>lub <b>myFertileDays</b></span><span
> – witryna internetowa myFertileDays
prowadzona przez Administratora Serwisu, znajdująca się pod adresem
internetowym www.myfertiledays.com jako adresem głównym, a także pod adresami:
www.myfertiledays.eu,  www.myfertiledays.pl. i adresami innych domen
regionalnych, na którą składają się: układ graficzny stron internetowych
Serwisu, zestaw aplikacji internetowych i mobilnych umożliwiających świadczenie
usług drogą elektroniczną, baza danych wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
sprzętowo-programową oraz zbiór publikowanych Treści.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>13.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Serwis Płatniczy</span></b><span
> – usługodawca obsługujący płatności
elektroniczne i mobilne, z którym myFertileDays ma zawartą umowę o współpracy –
lista dostępnych Serwisów Płatniczych prezentowana jest w części Serwisu
opisującej płatności za Usługi. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>14.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Treści </span></b><span
>– wszelkie publikowane przez Administratora
lub Użytkowników w ramach myFertileDays ogłoszenia (mikroblogi), artykuły,
komentarze, wpisy dziennika (blog) oraz wypowiedzi na forum dyskusyjnym.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>15.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Udostępnianie</span></b><span
> – celowe działanie Użytkownika,
wykonywane z jego Konta, zmierzające do włączenia lub wyłączenia dostępu do
poszczególnych elementów Profilu Użytkownika – dotyczy wyłącznie tych elementów
Profilu, które posiadają opcję udostępnienia.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>16.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Umowa</span></b><span
> – umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną o treści odpowiadającej treści Regulaminu, zawarta pomiędzy
Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez
Użytkownika oraz kliknięcie przycisku „Załóż konto”. Umowa w zakresie Usług
bezpłatnych zawierana jest na czas nieoznaczony.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>17.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Usługi</span></b><span
> – usługi, o których mowa w § 4
Regulaminu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>18.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Użytkownik</span></b><span
> – osoba fizyczna, o co najmniej
ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. osoba która ukończyła 13 rok
życia oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo), która skutecznie przejdzie
procedurę rejestracyjną i zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>19.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Wirtualna Plakietka
</span></b><span>– oparta na dostępie
warunkowym Usługa płatna dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu, polegająca
na udostępnieniu Użytkownikowi atrakcyjnego wizualnie wirtualnego znaczka
(plakietki), potwierdzającego zaangażowanie w promowanie naturalnych metod
rozpoznawania płodności oraz ochrony życia poczętego i zdrowia kobiet. Po
wykupieniu tej usługi Użytkownik uzyska prawo do posługiwania się tym znaczkiem
w Internecie, w tym do umieszczania tego znaczka na swoich profilach
społecznościowych, blogach i innych publikowanych przez siebie elektronicznych
treściach.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>20.<span>&nbsp;
</span></span><b><span>Zapytaj Eksperta</span></b><span
> – Usługa bezpłatna dostępna dla
Użytkowników, za pomocą której Użytkownicy mogą zadawać pytania, dotyczące
zakresu merytorycznego Serwisu, na które mogą odpowiadać wyznaczeni przez
Administratora Eksperci.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§2 Postanowienia ogólne</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Każdy Użytkownik
wyraża bezwarunkową zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do
korzystania z myFertileDays zgodnie z zapisami tego Regulaminu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Poprzez akceptację
niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz  zobowiązuje się
korzystać z myFertileDays zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z
postanowień Regulaminu;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>spełnia wszystkie
przewidziane w Regulaminie warunki do otrzymania statusu Użytkownika;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3)<span>&nbsp;
</span></span><span>dobrowolnie zawiera
Umowę w zakresie korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4)<span>&nbsp;
</span></span><span>Dane Osobowe
umieszczone przez niego w ramach Konta i ewentualnie zmieniane w trakcie
korzystania z Serwisu, są prawdziwe i zgodne z prawem oraz nie naruszają praw
osób trzecich;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5)<span>&nbsp;
</span></span><span>wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych umieszczonych w swoim
Profilu, a także innych swoich Danych Osobowych przekazanych Administratorowi w
związku z Usługami, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w
Regulaminie myFertileDays, jak również w celach reklamy, badania rynku oraz
zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na
potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Administratora;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6)<span>&nbsp;
</span></span><span>wyraża zgodę na
powierzenie przetwarzania swoich Danych Osobowych podmiotowi, z którym
Administrator zawrze umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych w
związku z prowadzeniem lub obsługą teleinformatyczną Serwisu bądź w związku z realizacją
dopuszczanych na podstawie przepisów i niniejszego regulaminu celów
przetwarzania Danych Osobowych;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7)<span>&nbsp;
</span></span><span>zezwala na
wykorzystywanie przez Administratora swojego wizerunku, jaki zamieści w
Serwisie, w celu świadczenia Usług i dostarczania Treści;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8)<span>&nbsp;
</span></span><span>wyraża zgodę na
otrzymywanie za pośrednictwem Konta, a także na wskazany w ustawieniach Konta
adres poczty elektronicznej, informacji systemowych Serwisu oraz innych wiadomości
od Administratora, w tym informacji handlowych o produktach i usługach
Administratora i osób trzecich, a także propozycji zawarcia umowy;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9)<span>&nbsp;
</span></span><span>ma uprawnienia do materiałów
i danych (w tym Treści, utworów, wizerunków, danych osobowych, znaków
towarowych) jakie zostaną przez niego zamieszczone w Serwisie, w zakresie w
jakim jest to potrzebne do ich zamieszczenia i udzielenia dotyczących ich
uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie, a także jest świadomy
odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie materiałów i danych bez
odpowiedniego zezwolenia;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>10)<span>&nbsp;
</span></span><span>akceptuje i wyraża
zgodę na usunięcie przez Administratora umieszczanych przez siebie materiałów i
danych (w tym Treści), które naruszają dobre obyczaje, zawierają słowa uznawane
w powszechnej opinii za obraźliwe i wulgarne, propagują szkodliwe dla zdrowia
typy zachowań, naruszają poszanowanie godności i światopoglądu drugiego
człowieka, lub występują przeciwko promowaniu harmonii z naturalnym rytmem
płodności oraz przeciwko afirmacji życia ludzkiego, a także które zostały
wprowadzone do Serwisu z naruszeniem praw osób trzecich;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>11)<span>&nbsp;
</span></span><span>wyraża zgodę na
przekazywanie wyników swoich obserwacji zarejestrowanych w ramach Usługi Karta
Cyklu, po usunięciu z nich danych umożliwiających identyfikację, do instytutów
badawczych zajmujących się badaniami nad płodnością kobiety w celu doskonalenia
metod naturalnego rozpoznawania płodności;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>12)<span>&nbsp;
</span></span><span>zapoznał się z
wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest konieczne, aby bezproblemowo
korzystać z Usług w ramach Serwisu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Właścicielem Serwisu
jest Administrator.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Regulamin Serwisu
jest udostępniany w różnych wersjach językowych. W przypadku </span><span
>jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy
poszczególnymi wersjami językowymi Regulaminu zastosowanie będą miały
następujące zasady:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>w odniesieniu do
Użytkowników będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i zawieranych przez
nich Umów nadrzędną wersją Regulaminu jest wersja polska, zaś</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>w pozostałych
przypadkach nadrzędna wersją Regulaminu jest wersja angielska.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Serwis jest dostępny
dla wszystkich osób korzystających z Internetu z tym, że wyłącznie Użytkownicy
uzyskują dostęp do pełnych Treści oraz mają możliwość korzystania z Usług
(bezpłatnych i płatnych) oferowanych przez myFertileDays.   </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Wszelkie uwagi,
informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora na
adres email: admin@myFertileDays.com lub pocztą na adres Administratora. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Korzystanie przez
Użytkownika z Konta w Serwisie po osiągnięciu pełnej zdolności do czynności
prawnych stanowi jednocześnie potwierdzenie wszelkich czynności prawnych
dokonanych przez tego Użytkownika do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do
czynności prawnych.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§3 Konto i zasady korzystania z Serwisu</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Rejestracja i
założenie Konta w Serwisie są dobrowolne i bezpłatne, przy czym są one
niezbędne do uzyskania statusu Użytkownika i zawarcia Umowy. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Osoba zakładająca
Konto w Serwisie podaje podczas rejestracji jedynie wybrany Login i hasło, adres
email, na który wysyłany jest link aktywujący Konto oraz swój kraj pochodzenia.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>W Serwisie nie jest
dopuszczalne założenie kilku Kont przy użyciu tego samego adresu email lub Nazwy
użytkownika. Login i email są unikalne.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Warunkiem uzyskania
przez Użytkownika dostępu do Konta i korzystania z Usług dostępnych za pomocą
Serwisu po zawarciu Umowy jest aktywacja Konta za pomocą odwołania (linku)
aktywacyjnego wysyłanego na podany podczas rejestracji adres email. Aktywacja
Konta jest bezpłatna.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Po zakończonej
sukcesem aktywacji Konta, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do publikowanych
Treści i dostępnych w Serwisie Usług bezpłatnych, w szczególności usługi
Publikacja, oraz możliwość dostępu do Usług płatnych na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik po
uwierzytelnieniu w Serwisie za pomocą swojej Nazwy użytkownika i hasła ma w
każdej chwili dostęp do swojego Profilu i możliwość aktualizacji własnych
danych i informacji profilowych. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Użytkownik nie ma
obowiązku aktualizować żadnych danych składających się na jego Profil.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Każdy Użytkownik ma
możliwość skorzystania z płatnych Usług dostępnych w Serwisie pod warunkiem
wniesienia opłaty określonej w cenniku dostępnym w Serwisie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku osoby o
ograniczonej zdolności do czynności prawnych dokonanie pełnej Rejestracji jest
możliwe tylko wtedy, gdy prześle ona na pocztowy adres Administratora zgodę
swoich przedstawicieli ustawowych na treść niniejszego Regulaminu i zawarcie
Umowy, a także na korzystanie z dostępnych w Serwisie Usług i Treści płatnych.  </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9.<span>&nbsp;
</span></span><span>Na podstawie niniejszego
Regulaminu niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkownika któregokolwiek z
następujących działań:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>publikowanie lub zamieszczanie
w Serwisie Treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady ładu społecznego,
nagannych moralnie, nieetycznych, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej,
wyznaniowej, propagujących przemoc lub pornograficznych, itp.; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>publikowanie lub zamieszczanie
w Serwisie, w tym w ramach publikowanych Treści, jakichkolwiek materiałów o
charakterze reklamowym lub promocyjnym; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3)<span>&nbsp;
</span></span><span>publikowanie lub
zamieszczanie w ramach Serwisu Treści naruszających prawa osób trzecich, a w
szczególności prawa autorskie ani prawa osobiste;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4)<span>&nbsp;
</span></span><span>podejmowanie działań
mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Administratora
na utratę renomy bądź dobrego imienia; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5)<span>&nbsp;
</span></span><span>udostępnianie
swojego Konta innym osobom, jak również korzystanie z Kont należących do innych
Użytkowników.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>10.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku wykrycia
działań Użytkownika niedopuszczalnych zgodnie z niniejszym Regulaminem,
Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania
Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane
za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§4 Usługi</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator za
pośrednictwem myFertileDays oferuje swoim Użytkownikom bezpłatne i płatne Usługi
świadczone drogą elektroniczną.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Usługi bezpłatne, w
tym Publikacja i Zapytaj Eksperta, dostępne są dla wszystkich Użytkowników
bezpośrednio po zarejestrowaniu i dokonaniu aktywacji Konta.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Usługi płatne, w tym
Wirtualna Plakietka, Karta Cyklu i Analiza Karty Cyklu, są oparte na dostępie
warunkowym i dostępne dla Użytkowników po ich zamówieniu i dokonaniu opłaty
zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Po zamówieniu i opłaceniu
przez Użytkownika danej Usługi płatnej staje się ona częścią przedmiotu Umowy
zawartej z Użytkownikiem.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku części
Usług płatnych np. Usługi Karta Cyklu opłata za te Usługi jest zależna od
długości okresu, na jaki są one wykupywane. Okresy na jakie mogą być wykupywane
poszczególne Usługi płatne i związane z tymi Usługami opłaty określone są w
cenniku podanym na stronach Serwisu. Cennik ten może ulegać zmianie. Do danej
Usługi płatnej zastosowanie będą miały opłaty obowiązujące w chwili zamawiania
tej Usługi przez Użytkownika. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Przy wykonywaniu Usług
świadczonych przy pomocy Serwisu Administrator może posługiwać się Ekspertami. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Dostępność, zakres oraz
sposób świadczenia poszczególnych Usług przy pomocy Serwisu, zarówno tych już dostępnych,
jak i tworzonych w przyszłości, może być w dowolnym czasie modyfikowany przez
Administratora. W przypadku takiej zmiany w zakresie Usług bezpłatnych objętych
Umową, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie tych Usług. Z powyższego prawa Użytkownik może
skorzystać w okresie 15 dni od dnia powiadomienia go o takiej zmianie. W
przypadku takiej zmiany w zakresie Usług płatnych, zmiany te będą miały
zastosowanie do Usług zamówionych po poinformowaniu przez Administratora o
takiej zmianie.    </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Redakcja będzie na
bieżąco informowała na blogu redakcyjnym o każdej zmianie zakresu oferowanych Usług.
</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8.<span>&nbsp;
</span></span><span>W ramach Usługi
Publikacja Użytkownik uzyskuje możliwość aktywnego tworzenia i publikowania w
ramach Serwisu nieograniczonej liczby Treści, zgodnie z wymogami wynikającymi z
niniejszego Regulaminu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik
wykorzystując Usługę Publikacja wyraża zgodę na:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>zamieszczanie przez
innych Użytkowników komentarzy do opublikowanych przez siebie Treści;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>modyfikację
komentarzy przez Użytkowników, którzy te komentarze zamieścili. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>10.<span>&nbsp;
</span></span><span>W ramach Usługi
Zapytaj Eksperta Użytkownik uzyskuje możliwość aktywnego zadawania dowolnej liczby
pytań merytorycznych dotyczących przedmiotu działania myFertileDays, przy czym odpowiedzi
nie muszą być udzielone na każde zadane pytanie, a wybrane pytania wraz z
odpowiedziami mogą zostać udostępnione przez Administratora wszystkim
Użytkownikom Serwisu bez ujawniania danych pozwalających na identyfikację
Użytkownika zadającego dane pytanie. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>11.<span>&nbsp;
</span></span><span>Usługa Karta Cyklu jest
automatycznie uaktywniana po dokonaniu przez Użytkownika opłaty subskrypcyjnej
na czas na jaki została wykupiona i umożliwia:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>zakładanie dowolnej
liczby kart obserwacji cyklu oraz wprowadzanie do nich dowolnej liczby
dziennych obserwacji;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>wyświetlanie i samodzielne
interpretowanie przebiegu cyklu na wykresie, z wykorzystaniem automatycznych
mechanizmów dostarczanych przez Serwis;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3)<span>&nbsp;
</span></span><span>przygotowanie karty
cyklu do wydruku przez jej eksport do pliku w wybranym formacie umożliwiającym
wydruk (np. PDF);</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4)<span>&nbsp;
</span></span><span>rejestrację
dziennych obserwacji i prezentację wyników interpretacji za pomocą obsługiwanych
przez Serwis urządzeń mobilnych;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5)<span>&nbsp;
</span></span><span>wykorzystanie w
ramach Usługi Publikacja obrazu wybranej karty obserwacji.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>12.<span>&nbsp;
</span></span><span>Z uwagi na charakter
Usługi Analiza Karty Cyklu polegającej na analizie konkretnej karty wyników
obserwacji cyklu, możliwość zamówienia tej Usługi jest automatycznie uaktywniana
po uprzednim zamówieniu co najmniej jednej Usługi Karta Cyklu oraz
zarejestrowaniu obserwacji w ramach pierwszej wypełnianej karty, a zamówienie Usługi
Analiza Karty Cyklu wymaga każdorazowo wniesienia dodatkowej opłaty za tą Usługę,
niezależnej od opłaty subskrypcyjnej za Usługę Karta Cyklu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>13.<span>&nbsp;
</span></span><span>Komunikacja z Ekspertem
w ramach Usługi Analiza Karty Cyklu ma charakter całkowicie poufny i żadne z
powierzonych Ekspertowi informacji nie zostają upublicznione ani wykorzystane przez
Administratora do innych celów.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>14.<span>&nbsp;
</span></span><span>Wyniki Usługi Analiza
Karty Cyklu są wyłączone z Usługi Publikacja, co oznacza, że publikując kartę
obserwacji wyniki analizy nie będą dołączane. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>15.<span>&nbsp;
</span></span><span>Wybór Eksperta
dokonującego odpowiedzi na pytanie zadane w ramach Usługi Zapytaj Eksperta lub
Usługi Analiza Karty Cyklu jest dokonywany wyłącznie przez Administratora.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>16.<span>&nbsp;
</span></span><span>Usługa Wirtualna
Plakietka jest dostępna dla Użytkowników Serwisu niezależnie od innych płatnych
usług myFertileDays. Po zamówieniu i opłaceniu tej Usługi Użytkownik uzyskuje
możliwość bezterminowego posługiwania się jedną z dostępnych w ramach Serwisu, wybraną
przez siebie plakietką. Użytkownik ma możliwość wielokrotnego zamawiania i opłacania
tej Usługi w doniesieniu do wszystkich dostępnych w Serwisie plakietek.   </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>17.<span>&nbsp;
</span></span><span>Za pośrednictwem
Serwisu świadczone mogą być w przyszłości inne odpłatne lub nieodpłatne Usługi
na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działania Serwisu, a regulaminy świadczenia
tych Usług będą dołączane jako załączniki do niniejszego Regulaminu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>18.<span>&nbsp;
</span></span><span>Po zakończeniu
wykupionego przez Użytkownika okresu subskrypcji na daną Usługę płatną i nie
przedłużeniu jej na kolejny okres dostęp do tej Usługi zostaje zblokowany, ale
dane zarejestrowane w trakcie korzystania z tej Usługi nie są usuwane z Serwisu
i są przechowywane przez cały czas funkcjonowania aktywnego Konta Użytkownika.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>19.<span>&nbsp;
</span></span><span>W okresie
funkcjonowania aktywnego Konta Użytkownika wykupienie kolejnej subskrypcji na
daną Usługę płatną pozwala na dostęp do danych zarejestrowanych w trakcie
korzystania z tej Usługi w okresach uprzednio zakończonych subskrypcji.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>20.<span>&nbsp;
</span></span><span>Dane zarejestrowane
w Serwisie w trakcie korzystania z Usług płatnych są usuwane z myFertileDays
wyłącznie w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>21.<span>&nbsp;
</span></span><span>Wszelkie Treści i
inne informacje o charakterze ogólnodostępnym zarejestrowane przez Użytkownika
w Serwisie mogą być przechowywane i prezentowane w Serwisie także w przypadku
usunięcia Konta Użytkownika.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>22.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik w
dowolnym momencie, także poza okresem subskrypcji, może za pomocą dedykowanej
funkcji Serwisu usunąć swoje dane i informacje zarejestrowane przez siebie w
Serwisie w trakcie korzystania z Usług płatnych z tym, że usunięciu ulegną
wszystkie dane w ten sposób zarejestrowane.  </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>23.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku
skierowania do Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oferty na dane świadczenie
Administrator informuje, że potwierdzenie przez Użytkownika otrzymania takiej
oferty nie stanowi jej przyjęcia, a jedynie odnosi skutek prawny w postaci
związania Administratora tą ofertą na okres w niej wskazany. W okresie w jakim
Administrator związany będzie złożoną ofertą Użytkownik może przyjąć tą ofertę
przez co pomiędzy nim a Administratorem dojdzie do zawarcia umowy w zakresie
objętym ofertą Administratora.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§5 Opłaty</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Z uwagi na to, że Usługi
płatne oferowane przy pomocy myFertileDays oparte są na warunkowym dostępie
Użytkownik może z nich korzystać dopiero po ich zamówieniu i skutecznym
dokonaniu pełnej opłaty za te Usługi.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Za skuteczne dokonanie
opłaty uważane jest potwierdzenie bezpośredniego wpływu pieniędzy na konto
Administratora lub potwierdzenie zarejestrowania wpłaty przez Serwis Płatniczy.
</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Serwis akceptuje
następujące metody płatności: </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>Zapłata przez SMS –
płatność przy wykorzystaniu wiadomości tekstowych typu Premium w sieciach
komórkowych (SMS Premium) – wiadomości o podwyższonym koszcie doliczanym przez
operatora telekomunikacyjnego do rachunku telefonicznego Użytkownika;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>Zapłata on-line z
konta bankowego Użytkownika lub kartą kredytową/debetową – realizacja płatności
z konta bankowego lub z rachunku karty kredytowej/debetowej w czasie
rzeczywistym przy współudziale jednego z Serwisów</span><span style='font-family:
"Garamond","serif"'> Płatniczych;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3)<span>&nbsp;
</span></span><span>Zapłata przelewem
gotówkowym na konto Administratora</span><span>
– przelew może być wykonany z dowolnego oddziału banku lub innej instytucji
umożliwiającej dokonywania przelewów gotówkowych. W przypadku korzystania przez
Użytkownika z tej metody niezbędne jest wskazanie w opisie przelewu Loginu
Użytkownika oraz wskazanie Usługi płatnej której przelew dotyczy.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Informacje dotyczące
statusu realizacji płatności oraz czasu trwania subskrypcji Użytkownik może
znaleźć w dziale dotyczącym Usług w Profilu Użytkownika. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku wniesienia
opłaty za daną Usługę płatną, w kwocie mniejszej niż obowiązująca zgodnie z
cennikiem zawartym na stronach Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do
uregulowania należnej różnicy, o czym zostanie poinformowany przez
Administratora Serwisu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Okres na jaki
została wykupiona dana Usługa płatna liczony jest począwszy od momentu
skutecznego dokonania pełnej opłaty za tę Usługę z dokładnością do jednej
godziny.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Poszczególne Usługi płatne
mogą wykorzystywać tylko wybrane metody płatności (np. tylko zapłata przez
SMS). Szczegółowe informacje dotyczące dopuszczalnych sposobów płatności za
daną Usługę płatną są określone na stronach Serwisu.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§6 Rezygnacja z Usług, zablokowanie oraz
usunięcie Konta</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik może w
dowolnym czasie bez podania przyczyn zrezygnować z Usług świadczonych przy
pomocy myFertileDays i samodzielnie usunąć swoje Konto poprzez wypowiedzenie
Umowy, przy czym rezygnacja taka w odniesieniu do Usług bezpłatnych odnosi
skutek niezwłocznie, zaś w odniesieniu do każdej z Usług płatnych, aktywnych na
dzień rezygnacji, odnosi ona skutek dopiero na koniec okresu, na jaki te Usługi
płatne zostały wykupione. Administrator może w dowolnym czasie bez podania
przyczyny wypowiedzieć Umowę, przy czym takie wypowiedzenie w zakresie Usług
bezpłatnych następuje z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia, zaś w
odniesieniu do Usług płatnych następuje na koniec okresu na jaki zostały one
wykupione.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Usunięcie Konta
Użytkownika oznacza rozwiązanie Umowy i związane z tym nieodwracalne
zablokowanie możliwości uwierzytelnienia (logowania) w Serwisie, a także
usunięcie z Serwisu na stałe i bezpowrotnie wszystkich danych, jakie Użytkownik
dotychczas zgromadził w ramach swojego Konta, z wyłączeniem Treści publikowanych
uprzednio i dostępnych dla innych Użytkowników oraz komentarzy do treści innych
Użytkowników. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Zablokowanie Konta
Użytkownika oznacza odwracalne zablokowanie możliwości  uwierzytelnienia
(logowania) w Serwisie – dane, jakie Użytkownik dotychczas zgromadził w ramach
swojego Konta nie są usuwane.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Konto może zostać
zablokowane lub usunięte przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn: </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik złamał
postanowienia Regulaminu; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik podejmuje
działania, które są lub mogą być szkodliwe dla działania Serwisu lub
postrzegania Serwisu przez innych Użytkowników lub narażają lub mogą narażać
Administratora na szkodę, w szczególności, gdy: </span></p>

<p style='margin-left:6em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>a)<span>&nbsp;
</span></span><span>Nazwa Użytkownika
jest wyrażeniem powszechnie uznanym za wulgarne, obraźliwe lub niezgodne z
dobrymi obyczajami; </span></p>

<p style='margin-left:6em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>b)<span>
</span></span><span>Użytkownik używa
wulgaryzmów w obrębie Serwisu, w korespondencji kierowanej do Użytkowników lub
do Administratora; </span></p>

<p style='margin-left:6em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>c)<span>&nbsp;
</span></span><span>Serwis jest
wykorzystywany do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub w celu
wyrządzenia szkody Administratorowi bądź osobom trzecim; </span></p>

<p style='margin-left:6em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>d)<span>
</span></span><span>Użytkownik bez
wiedzy lub zgody Administratora przeprowadzi akcje reklamowe w obrębie Serwisu;
</span></p>

<p style='margin-left:6em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>e)<span>&nbsp;
</span></span><span>Serwis
wykorzystywany będzie przez Użytkownika niezgodnie z prawem, albo z dobrymi
obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet;</span></p>

<p style='margin-left:6em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>f)<span>&nbsp;&nbsp;
</span></span><span>Administrator
otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Danych Osobowych lub
Treści bądź związanej z tymi danymi działalności danego Użytkownika.</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3)<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik nie
zalogował się na swoje Konto w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie ma
wykupionych żadnych Usług płatnych aktywnych na moment zablokowania lub
usunięcia Konta.</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4)<span>&nbsp;
</span></span><span>Nie zaakceptowania
przez Użytkownika zmian w Regulaminie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator może
odblokować Konto po skonsultowaniu z Użytkownikiem przyczyn blokady oraz pod
warunkiem, że Użytkownik zapewni Administratora o przestrzeganiu niniejszego
Regulaminu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik, którego
Konto zostało zablokowane, usunięte lub który je samodzielnie usunął, nie może
się ponownie zarejestrować w Serwisie pod tym samym Loginem bez uprzedniej
zgody Administratora. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Po usunięciu Konta, Administrator
przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie określonym w ustawie o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku
zablokowania Konta okres, na jaki zostały wykupione Usługi płatne, biegnie
dalej bez przerwy i nie podlega zawieszeniu i przedłużeniu o czas blokady Konta.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik, który
zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. Powyższe
uprawnienie nie przysługuje Użytkownikowi w zakresie:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>świadczenia Usług
rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu dziesięciu dni, o
którym mowa powyżej,</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>Usług płatnych w
związku z tym, że ich właściwości są ściśle związane z osobą Użytkownika, a
także że nie mogą zostać one zwrócone z uwagi na ich charakter.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>10.<span>&nbsp;
</span></span><span>Oświadczenie
Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy może być przekazane na adres e-mail: admin@myFertileDays.com.
Oświadczenie Administratora o wypowiedzeniu Umowy a także oświadczenie o
zablokowaniu Konta będzie przesyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w
formularzu rejestracyjnym na co Użytkownik wyraża zgodę.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§7 Dane osobowe</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator Serwisu
jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników wyłącznie w odniesieniu do
danych, co do których decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, w
szczególności nie dotyczy to Danych Osobowych wprowadzanych przez Użytkowników
w ich Kontach, gdyż Administrator nie decyduje o celach i środkach ich
przetwarzania. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Akceptacja
niniejszego Regulaminu, oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na
przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami
niniejszego Regulaminu, a także z obowiązującą u Administratora Polityką
Prywatności dostępną na stronach Serwisu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator
przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w zakresie
dopuszczalnym na podstawie tych przepisów, w tym w zakresie niezbędnym do
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy oraz prawidłowej
realizacji Usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik ma prawo
wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do
ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu. W odniesieniu do Danych
Osobowych przechowywanych przez Użytkownika w Profilu na Serwisie w związku z
Usługami, Użytkownik zarządza tymi danymi, w tym jest uprawniony do ich samodzielnego
wprowadzania, modyfikacji, usuwania i udostępniania innym w dowolnym momencie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik powinien
aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym po każdej zmianie
tych Danych Osobowych.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku podania
przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych Danych Osobowych
lub wykrycia przez Administratora uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminu
przez tego Użytkownika, Administrator ma prawo do wezwania Użytkownika do złożenia
wyjaśnień wyznaczając mu w tym celu termin, a także prawo do wezwania go do niezwłocznego
usunięcia lub poprawienia nieprawdziwych danych. Do czasu wyjaśnienia
wszystkich wątpliwości związanych z powyższymi naruszeniami Administrator jest
uprawniony do zablokowania Konta tego Użytkownika, a w przypadku ich nie
wyjaśnienia do bezpowrotnego usunięcia Konta.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator jest
uprawniony do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem
i zapisami niniejszego Regulaminu, w tym udostępniania ich podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator może
przeprowadzać sondaże i ankiety, wykorzystując pocztę elektroniczną i dane
kontaktowe Użytkowników lub bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu.
Uzyskane w ten sposób dane i informacje będą mogły być wykorzystane do
tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników myFertileDays przekazywanego
partnerom marketingowym oraz w celu publikacji na stronach Serwisu, w ogólnodostępnych
czasopismach i witrynach internetowych oraz innych mediach. Stworzone w ten
sposób zbiorcze zestawienia nie będą zawierały żadnych Danych Osobowych, ani
innych informacji pozwalających na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację
pojedynczych Użytkowników. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9.<span>&nbsp;
</span></span><span>W wyjątkowych sytuacjach,
np. gdy jest to niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Serwisu lub
właściwość danej Usługi, Administrator może uzależnić świadczenie Usług za
pomocą Serwisu na rzecz Użytkownika od przedstawienia przez tego Użytkownika
potwierdzenia zgodności jego Danych Osobowych jakie zostały podane w formularzu
rejestracyjnym. W szczególności jako potwierdzenie, o którym mowa powyżej,
wymagane może być przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających
wprowadzone Dane Osobowe. Dokumenty te, po dokonaniu na ich podstawie
weryfikacji, zostaną odpowiednio zwrócone właścicielowi lub zniszczone.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§8 Prawa autorskie </span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik
wykorzystujący usługę Publikacja udziela Administratorowi niewyłącznej, przenośnej
licencji na Treści i komentarze publikowane w ramach myFertileDays.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Udzielenie licencji,
o której mowa powyżej następuje w momencie zamieszczenia Treści lub komentarza
na stronach Serwisu. Licencja, o której mowa powyżej jest udzielana na okres 5
lat, a po tym okresie przekształca się w licencję udzieloną na czas
nieoznaczony. Wypowiedzenie powyższej licencji może być dokonane w sytuacji,
gdy uprawniają do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i z zachowaniem
dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Licencja, o której
mowa powyżej jest udzielana na terytorium całego świata.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Licencja jest
udzielana na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie jej udzielenia,
w tym obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, modyfikowanie,
usuwanie i uzupełnianie oraz pola eksploatacji określone odpowiednio w art. 50
i art. 74 ust 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.)  </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator jest
uprawniony do upoważniania osób trzecich do korzystania z utworów, o których
mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie uzyskanej licencji.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Z tytułu udzielenia
licencji, o której mowa powyżej Użytkownikowi nie przysługuje żadne dodatkowe
wynagrodzenie od Administratora.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Rozwiązanie Umowy
nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§9 Techniczne warunki korzystania z Serwisu </span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Do korzystania z
Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>urządzenia stacjonarnego
lub mobilnego, pozwalającego na dostęp do sieci Internet i wyposażonego w oprogramowanie
służące do przeglądania jej zasobów:  standardową przeglądarkę www, w wersji
wydanej nie dawniej niż dwa lata temu,  umożliwiającą wyświetlanie na ekranie
komputera dokumentów HTML i HTML5 oraz akceptującą pliki typu Cookies i skrypty
języka JavaScript oraz arkusze stylów w wersji co najmniej CSS2;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>aktywne konto poczty
elektronicznej e-mail. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify'><span
>(z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów
e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu. Poprzez plik typu Cookies
jest rozumiany plik tekstowy zapisany na dysku twardym urządzenia, z którego
korzysta Użytkownik w czasie dostępu do Serwisu, zawierający informacje, które
mogą być odczytane zarówno przy ponownym połączeniu się danego Użytkownika z
Serwisem, jak i przez inne serwery i użytkowników Internetu.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>W ramach Serwisu zabronione
jest korzystanie z jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania powodującego lub
mogącego spowodować którykolwiek z następujących skutków:</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>bezpośrednie lub
pośrednie zakłócenie działania Serwisu, </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>czasową lub trwałą
niedostępność którejkolwiek z jego funkcji lub Usług, </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3)<span>&nbsp;
</span></span><span>uszkodzenie, utratę
lub nieuprawnione udostępnienie danych zgromadzonych w ramach myFertileDays.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify'><span
>W szczególności powyższy zakaz ma
zastosowanie do wirusów, robaków, botów oraz wszelkiego złośliwego oprogramowania,
w tym typu spyware i malware oraz narażającego Użytkowników Serwisu na cracking
bądź phishing.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Wykorzystywanie
przez Użytkownika oprogramowania typu adblock lub flashblock może utrudnić lub uniemożliwi
korzystanie z Serwisu i dostępnych w jego ramach Usług, za co Administrator nie
ponosi żadnej odpowiedzialności, a Użytkownik wykorzystujący tego typu
oprogramowanie wykonuje to na własne ryzyko.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownicy, którzy
wyrazili zgodę na wykorzystywanie swoich Danych Osobowych w celach reklamy oraz
na otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowego
usprawnienia polegającego na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Z korzystaniem z
Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług mogą być związane zagrożenia
właściwe dla korzystania z sieci Internet, w tym Użytkownicy mogą być narażeni
na działanie szkodliwego oprogramowania takiego jak: </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>programy typu konie
trojańskie czyli oprogramowanie ukryte w innych programach służące do uzyskania
nieautoryzowanego przez Użytkownika dostępu do urządzenia Użytkownika i
zgromadzonych na nim informacji lub przejęcie kontroli nad takim urządzeniem;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>programy będące
wirusami czyli oprogramowanie służące głównie do nieautoryzowanego powielania
się i rozpowszechniania, które często mają na celu również uszkodzenie danych
lub programów na urządzeniu Użytkownika.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify'><span
>Użytkownik może ograniczyć ryzyko
wystąpienia powyżej wskazanych zagrożeń poprzez stosowanie oprogramowania
zabezpieczającego urządzenie przed oprogramowaniem szkodliwym a także poprzez
ostrożne korzystanie w tym np. nie otwieranie wiadomości od nieznanych
adresatów.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Pliki typu Cookies wykorzystywane
są w celu dostarczania Usług i Treści, które będą dostosowane do indywidualnych
potrzeb danego Użytkownika, a także mogą być wykorzystane do zbierania
statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez jego Użytkowników.
Wyłączenie w przeglądarce wykorzystywanej przez Użytkownika akceptacji plików
typu Cookies może utrudnić lub uniemożliwi korzystanie z Serwisu i dostępnych w
jego ramach Usług. </span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§10 Zastrzeżenia i odpowiedzialność</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator
zapewnia, że dołoży należytych starań, aby zagwarantować poufność danych, które
zostały wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, w tym Danych Osobowych
zgodnie z obowiązującą u niego Polityką Prywatności. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator
zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika
oraz ewentualnego dokonywania modyfikacji Konta, w celu usuwania
nieprawidłowości technicznych lub przywrócenia prawidłowego działania Serwisu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator
zastrzega sobie możliwość wprowadzania do Serwisu nowych rozwiązań
funkcjonalnych i technicznych. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator
zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do
Serwisu w celu dodania nowych funkcji i Usług, czy też wykonania prac
konserwacyjnych. O terminach o planowanym czasie prowadzenia prac związanych z
wyłączeniem lub ograniczeniem dostępu do Serwisu Administrator będzie
informował na stronach Serwisu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator może
usuwać Treści i komentarze, jeżeli uzna, że ich obecność w Serwisie może być
niezgodna z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa
autorskie lub prawa osobiste. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator zastrzega
sobie prawo do wykorzystywania wszelkich elementów Serwisu do prowadzenia
działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej i marketingowej wśród
Użytkowników. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator
zastrzega sobie prawo do publikacji pytań kierowanych przez Użytkowników do
Ekspertów, Redakcji lub Administratora (po usunięciu danych umożliwiających
identyfikacją danego Użytkownika) wraz z odpowiedziami, jako najczęściej
powtarzające się pytania (FAQ) mogące stanowić pomoc dla innych Użytkowników
myFertileDays. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator nie
świadczy żadnych usług medycznych, a tylko udostępnia narzędzia informatyczne
dla Użytkowników służące do rejestrowania i gromadzenia danych z obserwacji
organizmu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik może
skorzystać z usługi Analiza Karty Cyklu i uzyskać wskazówki do interpretacji
swojego wykresu. Od Użytkownika zależy czy uzna dane uzyskane w ramach Analizy Karty
Cyklu za dobre i będzie chciał się do nich zastosować, czy też nie uzna ich za
wiarygodne i zastosuje się do swojej własnej interpretacji.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>10.<span>&nbsp;
</span></span><span>Użytkownik ponosi
pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami
w ramach Serwisu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub
nieprawdziwych Danych Osobowych, publikowanie nieprawdziwych Treści, ujawnienie
tajemnicy ustawowo chronionej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr
osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>11.<span>&nbsp;
</span></span><span>W związku z
charakterem działania Serwisu Administrator, w maksymalnym zakresie
dopuszczalnym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi
odpowiedzialności za roszczenia związane z materiałami i danymi opublikowanymi
lub zamieszczonymi przez Użytkownika w Serwisie, w tym związane z Treściami,
zdjęciami lub wizerunkami osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność w tym
zakresie ponosi jedynie Użytkownik, który opublikował lub zamieścił wskazane
materiały i dane.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>12.<span>&nbsp;
</span></span><span>O ile bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa dopuszczają takie ograniczenie to, Administrator
nie ponosi odpowiedzialności za: </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1)<span>&nbsp;
</span></span><span>skutki korzystania,
a także skutki i szkody wynikające z nieumiejętnego korzystania przez
Użytkowników z Serwisu lub wszelkich dostępnych w nim Usług, w tym za korzystanie
z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2)<span>&nbsp;
</span></span><span>za rzetelność i
autentyczność Treści i komentarzy przekazywanych, publikowanych i
udostępnianych na łamach Serwisu przez Użytkowników; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3)<span>&nbsp;
</span></span><span>skutki wynikające z niezawinionego
przez Administratora wejścia w posiadanie danych uwierzytelniających, w tym
hasła Użytkownika przez osoby trzecie; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4)<span>&nbsp;
</span></span><span>zawartość innych
stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników
(linków); </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5)<span>&nbsp;
</span></span><span>problemy w
funkcjonowaniu Serwisu, które nastąpiły wskutek siły wyższej lub nieprzewidzianych
przez Administratora zdarzeń, w szczególności w przypadku problemów w
funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio
przez podmioty trzecie; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6)<span>&nbsp;
</span></span><span>utratę danych
spowodowaną awarią sprzętu, systemu informatycznego, niedozwoloną ingerencją
Użytkowników, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi
od Administratora; </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7)<span>&nbsp;
</span></span><span>szkody powstałe na
skutek korzystania przez Użytkownika z urządzeń nie posiadających właściwej
ochrony antywirusowej lub niewłaściwie zabezpieczonych,  w tym za szkody
wynikające z nieautoryzowanego dostępu do wykorzystywanego przez Użytkownika
systemu lub poczty elektronicznej, przejęcia danych uwierzytelniających
Użytkownika przez osoby trzecie a także zainfekowania wirusami systemów
komputerowych Użytkownika;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8)<span>&nbsp;
</span></span><span>czasową
niedostępność Serwisu lub jego wybranych funkcji czy Usług, wynikającą z
dokonywania konserwacji, wprowadzania zmian i modernizacji w systemie
informatycznym Serwisu;</span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9)<span>&nbsp;
</span></span><span>wzajemne interakcje
werbalne i niewerbalne Użytkowników, prowadzone poza Serwisem, wynikające z
wymiany poglądów, czy też komunikacji elektronicznej tych Użytkowników
prowadzonej w ramach Serwisu. </span></p>

<p style='margin-left:5em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>10)<span>&nbsp;
</span></span><span>za działania
podmiotów trzecich tj. banki, operatorów sieci telefonii komórkowych itp., a
także za błędnie wpisaną treść SMS lub numeru telefonu. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>13.<span>&nbsp;
</span></span><span>Poglądy i opinie
zawarte w Treściach i komentarzach publikowanych przez Użytkowników nie mogą
być traktowane jako poglądy i opinie właściciela i twórców myFertileDays.</span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§11 Reklamacje</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Wszelkie zakłócenia
w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika za pomocą
poczty elektronicznej na adres support@myFertileDays.com.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Zgłoszenia
reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 15 dni roboczych
licząc od dnia zgłoszenia. </span></p>

<h3 align=center style='text-align:center'><span style='font-size:12.0pt;
'>§12 Postanowienia końcowe</span></h3>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>1.<span>&nbsp;
</span></span><span>Niniejszy Regulamin
obowiązuje od momentu jego opublikowania i wiąże w tej wersji do dnia jego
zmiany przez Administratora.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>2.<span>&nbsp;
</span></span><span>Administrator
zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>3.<span>&nbsp;
</span></span><span>W razie zmiany
zapisów Regulaminu wprowadzone zmiany oraz nowa wersja Regulaminu będą dostępne
na stronach Serwisu, a także mogą być przedstawiane Użytkownikowi podczas
logowanie się danego Użytkownika na jego Konto w Serwisie. Zmiany wchodzą w
życie i wiążą Użytkownika niezwłocznie po ich udostępnieniu na stronach
Serwisu, w żadnym jednak wypadku zmiany te w odniesieniu do danego Użytkownika
nie wejdą w życie później, niż po przedstawieniu ich temu Użytkownikowi podczas
jego logowania się na Konto w Serwisie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>4.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku, gdy Użytkownik
nie akceptuje wprowadzonych do Regulaminu zmian może wypowiedzieć Umowę. Z
powyższego prawa Użytkownik może skorzystać nie później niż w terminie 7 dni od
dnia udostępnienia mu informacji o danej zmianie. Wypowiedzenie Umowy, o którym
mowa w zdaniu poprzednim w odniesieniu do Usług bezpłatnych następuje ze
skutkiem natychmiastowym, zaś w odniesieniu do każdej z Usług płatnych,
aktywnych na dzień wypowiedzenia, odnosi ono skutek dopiero na koniec okresu,
na jaki te Usługi płatne zostały wykupione. </span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>5.<span>&nbsp;
</span></span><span>W przypadku, gdy na
skutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego
Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niewiążące lub niedozwolone, wówczas
pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i
Administratora.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>6.<span>&nbsp;
</span></span><span>Do niniejszego
regulaminu i Umowy stosuje się prawo polskie, w tym w sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy tego prawa.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>7.<span>&nbsp;
</span></span><span>Wskazane w treści
Regulaminu załączniki stanowią jego integralną część.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>8.<span>&nbsp;
</span></span><span>Całość niniejszego
Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest w aktualnej wersji pod adresem www.myFertileDays.com/pl/legal,
w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i
wydrukowanie.</span></p>

<p style='margin-left:3em;text-align:justify;text-indent:
-1.0cm'><span>9.<span>&nbsp;
</span></span><span>Treść niniejszego
regulaminu stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w związku z powyższym
używanie go poza zakresem dozwolonym przez Administratora stanowi naruszenie
przysługujących mu praw. O ile szerszy zakres korzystania z utworu jakim jest
niniejszy regulamin nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
Administrator zezwala wyłącznie na kopiowanie regulaminu przez Użytkowników w
zakresie w jakim jest to potrzebne do korzystania z Serwisu i realizacji
uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu.</span></p>

</div>

Copyright © 2011-2016 FertilityFriend. Wszelkie prawa zastrzeżone.